Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Stines 25 års jubilæum

Stine Mortensen havde den 1. november 1935 25 års jubilæum som vært i Grejs Forsamlingshus, og i den anledning var der en fin omtale heraf under dagens navne - formentlig Vejle Amts Folkeblad.

Et jubilæum

Den 1. November 1910 blev Stine Mortensen af den daværende Bestyrelse for Grejs Forsamlingshus antaget til at forestaa Forsamlingshusets Køkken ved alle Sammenkomster og festlige Lejligheder, og gennem de 25 Aar, der er forløbet siden, har hun trofast og til alles Tilfredshed udført dette Hverv.

For at vise sin Paaskønnelse overfor Stine Mortensen for denne lange, trofaste, men ikke altid lige taknemmelige Tjeneste, havde den nuværende Bestyrelse Onsdag Aften indbudt Sognets Beboere, alle ældre som unge, til sammenkomst med Stine Mortensen og hendes Familie at fejre de 25 Aar.

Da man ved 8-Tiden samledes i Forsamlingshusets festligt smykkede Sal om de smukt pyntede Kaffeborde, viste den overvældende Tilslutning, næsten 200 Deltagere, at så godt som alle Beboerne ved deres Nærværelse ønskede at vise Stine deres Paaskønnelse.

Efter Sangen "I Danmark er jeg født", bød Formanden Gdr. Mart. Buch velkommen, og derefter talte Lærer Winther. Han pegede paa, at naar alle gennem de 25 Aar havde været glade ved Stine, ved hendes Arbejde og ikke mindst ved hendes Færden mellem dem, saa hang det nøje sammen med hendes Virketrang, hendes udprægede Redelighed og med det gode og milde i hendes Sind. Martin Buch takkede på Forsamlingshusets Vegne Stine for hendes trofaste Arbejde gennem de mange Aar, og overrakte hende som en Paaskønnelse fra Beboerne et stort, smukt Billede af Forsamlingshuset foruden en større Pengegave.

Paa de unges Vegne havde ogsaa Christian Madsen en Tak at bringe Stine for den gode, forstaaende og stilfærdige Maade, hun altid omgikkes de unge paa ved deres Sammenkomster, og ogsaa han havde en Paaskønnelse at overbringe fra de unge: en Søgræslænestol og en Pengegave.

Endnu talte Provst Juhl smukt til Stine og takkede hende for, hvad hun gennem sit trofaste Arbejde for sit Hjem og sine Børn gennem de mange Aar havde vist og givet andre.

Ind mellem Talerne vekslede det med Sange, og ogsaa en i Dagens Anledning forfattet meget fornøjelig og træffende Sang blev sunget.

Til sidst bragte Lærer Winther en Tak fra Stine og hendes Familie for den gode Fest. Det havde, som Stine selv udtrykte det, været alt for galt.

Efter Kaffebordet forsattes festligheden med en fornøjelig Svingom.

Alle, der kender Stine, vil sikkert bekræfte, hvad der stod skrevet foran i en af Mapperne med Navnene paa Giverne af Gaverne til hende:

Redelig og tro i Færd - god og mild af Sind - altid virksom - altid villig - altid nænsom i sin Dom - saadan kender vi Stine.

Sådan stod der omkring 1. november 1935 ordret i avisen om festen i Grejs Forsamlingshus i anledning af Stines 25 års job som vært i Forsamlingshuset