Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Grejs Brugsf. ny bygning 1935

B543 

Billedet er et privat foto fra 5. maj 1963. Men sådan så den nye Brugsforening også ud i 1935, der var ingen ændringer sket med bygningen i årenes løb indtil 1964.

På en ekstraordinær generalforsamling i Grejs Brugsforening den 18. marts 1935 fik byggeudvalg og bestyrelse bemyndigelse til at opføre en ny bygning til butik og lager samt beboelse. Byggearbejdet blev foretaget hen over sommeren, og den 20. november blev medlemskredsen med damer indbudt til at se det færdige byggeri. Der var stor tilfredshed med udførelsen og især med indretning og udstyr i butikken.

Kl. 8 (aften) samme dag samledes medlemskredsen og særlig indbudte gæster til kaffebord i Forsamlingshuset, og der var fyldt til sidste plads. Der var taler og sange i aftenens løb. Formand Jens Mikkelsen sluttede bl.a. med ønsket om, at der fortsat vil blive udvist den samme gode sammenhold om Foreningen.

Ved generalforsamlingen den 17. februar 1937 blev den afgående bestyrelse bemyndiget til underskrive skødet i forbindelse med salg af den gamle bygning til uddeler Thomas Monrad Pedersen. Det henstilledes til bestyrelsen, at varepriserne  blev sat ned til en passende højde - ca. 8 -10 %.

På generalforsamlingen i 1941 ønskede Jens Mikkelsen ikke genvalg. I stedet blev Matin Buch valgt til formand.

På et bestyrelsesmøde den 14. februar 1941 havde bestyrelsen fået bemyndigelse til at optage et driftslån på 5.000 kroner. Da bankens vilkår og betingelser var omfattende og vidtgående, tilbød uddeler Th. Monrad Pedersen et lån på 5.000 uden fordring og afdrag til en ½ % lavere rente, som bestyrelse vedtog enstemmigt.

I regnskabsåret 1942 var omsætningen 142.213 kroner, dog lidt mindre en forrige år.

I 1943 var der varemangel. Bestyrelsen besluttede derfor, at der ikke var behov for så stor en driftskapital. Og derfor blev økonomien så god, at lånet til uddeleren på 5.000 kroner kunne tilbagebetales. 

I regnskabsåret 1946 kom der åbenbart flere varer på hylderne - omsætningen steg nemlig med 41.000 kroner.

Ved flere bestyrelsesmøder i 1947 behandledes henvendelser fra Dansk Handels og Kontormedhjælperforbund om overenskomst, hvilket bestyrelsen ikke mente var nødvendigt. Der blev senere udsendt blokade og strejkevarsel fra Dansk Handels og Kontormedhjælperforbund. Den 14. november 1947 blev der holdt forhandlingsmøde med deltagelse af Dansk Brugsforenings Medhjælperforening, DHK og bestyrelsen. Her blev man enige om, at der blev indgået overenskomst, dog med en måneds opsigelsesfrist. 

Ved et bestyrelsesmøde 5. januar 1948 blev man enige med uddeleren om, at han fik en forhøjelse af lønnenmed 3/4 %, mod til gengæld at bekoste den nødvendige medhjælp.

Da overenskomsten åbenbart var opsagt, kom der i 1948 igen henvendelse til Brugsforeningen om, at der blev oprettet overenskomst mws DHK, som bestyrelsen afviste, da det var uddeleren, der aflønnede nødvendig medhjælp. Der var samtidig udsendt blokade og strejkevarsel til ikrafttræden 30. september. Efter rådgivning hos forskellige sagførere og rådgivere endte det så med, at der blev aftalt endelig overenskomst mellem Grejs Brugsforening og Dansk Handels og Kontormedhjælperforbund.

1950 var et særligt år for Grejs Brugsforening. Der var nelig 50 års jubilæum. Uddeleren havde inviteret bestyrelsen, tidligere formænd samt nogle andre indbudte gæster udefra alle med hustruer til middag i Brugsens lokaler. Samme aften blev der holdt generalforsamling i en festlig pyntet sal i Forsamlinshuset. Omsætningen var nu steget til godt en kvart million, og overskuddet kunne udbetales med 5 % til medlemmerne. Efter generalforsamlingen og kaffebordet blev der talt af gæster og medlemmer i anledningen af jubilæet.

Bestyrelsen og uddeleren indgik aftale om en ny standard mønsterkontrakt om ansættelsesforholdene. Uddeleren måtte dog akseptere nogle afvigelser. Der blev ikke aftalt pensionsordning, risiko ved udestående fordringer var alene uddelrens ansvar, uddeleren afholder alle udgifter i forbindelse med lys og varme. Med andre små afvigelser blev parterne herefter enige om mønsterkontrakten.

Vareomsætningen i Grejs Brugsforening passerede i 1955 400.000 kroner, og der kunne udbetales en dividende på 5 % til medlemmerne.

I årene 1956 og 1957 blev der indtalleret oliefyr og overgang fra jævnstrøm til vekselstrøm.

Ved generalforsamlingen i 1959 oplyste formanden var en lidt mindre end foregående år, men foreningen var stadig velkonsolideret, og kunne udbetale 5 % i dividende. Da formanden gennem 22 år Martin Buch ikke ønskede at fortsætte, blev Gunnar bisgaard i stedet valgt af generalforsamlingen.

Ved et bestyrelsesmøde den den 11. februar 1963 har uddeler Thomas Monrad Pedersen opsagt sin stilling med virkning fra 1. maj 1963. Der skete så mange og store forandringer, moderniseringer i FDB og brugserne iøvrigt, at Thomas Monrad Pedersen valgte ikke at være med i denne nye udvikling.

Ved generalforsamlingen den 15. februar 1963 oplyste formanden at omsætningen i 1962 var 492.000 og at der udbetaltes en dividende på 5 %. Uddeler Thomas Monrad Pedersen takkede for godt samarbejde i de 42 år han var ansat som uddeler i Grejs Brugsforening. Bestyrelsen efter valg på generalforsamlingen var: formand Gunnar Bisgaard, næstformand Frede Larsen, Aage Jensen, Anker Sørensen og Harald Jensen. Deres første opgave blev, at finde en afløser som uddeler i Grejs Brugsforening fra 1. maj 1963.